top of page

NASZE PUBLIKACJE

MODERNIZACJA WYDZIELONEJ KOMORY FERMENTACYJNEJ PO 15 LATACH EKSPLOATACJI

     W artykule przedstawiono analizę statyczno–wytrzymałościową kopuły zbiornika Wydzielonej Komory Fermentacyjnej. Podstawą do określenia nośności oraz obliczeń numerycznych  były przeprowadzone badania doświadczalne i zinwentaryzowana morfologia rys. Wyniki otrzymane z analizy wykazały niedobór nośności do 15% w przekrojach charakterystycznych kopuły i przekroczenie dopuszczalnych szerokości rys. Na tej podstawie zaproponowano sposób naprawy uszkodzeń oraz wzmocnienie kopuły. Na istniejącej kopule zbiornika wykonano dodatkowy płaszcz żelbetowy. Przedstawiono kolejne etapy realizacji naprawy przekrycia komory fermentacyjnej. W podsumowaniu przeanalizowano wpływ zaproponowanego sposobu wzmocnienia na stan naprężeń w kopule podczas eksploatacji oraz w sytuacji awaryjnej pracy zbiornika (chwilowe przepełnienie). Na przykładzie analizowanego obiektu przedstawiono najczęstsze błędy  projektowe i wykonawcze w tego typu konstrukcjach.

Czytaj więcej...

STANY GRANICZNE ŻELBETOWEGO ZBIORNIKA WIEŻY CIŚNIEŃ PO 55 LATACH EKSPLOATACJI

     W artykule przedstawiono analizę stanów granicznych nośności i użytkowalności żelbetowego zbiornika kolejowej wieży ciśnień po 55 latach eksploatacji. Podstawą rozważań były przeprowadzone badania materiałowe oraz wykonany model numeryczny konstrukcji. Przeprowadzono weryfikację z uwagi na stan graniczny nośności i zarysowania ściany zewnętrznej komór cylindrycznych oraz płyty dennej zbiornika z uwzględnieniem efektów reologicznych. Otrzymane wyniki opisują przyczyny powstania stanu zarysowania w zbiorniku. W podsumowaniu podano sposoby naprawy uszkodzeń.

Czytaj więcej...

BADANIA DOŚWIADCZALNE SPRĘŻONEJ POWŁOKI OCHRONNEJ DLA STALOWEGO ZBIORNIKA AMONIAKU

      W artykule przedstawiono sposób realizacji powłoki z betonu sprężonego stanowiącej osłonę zbiornika stalowego, w którym magazynowany jest amoniak o temperaturze dochodzącej do -40C. Zadaniem ściany z betonu sprężonego, połączonej w sposób przegubowo-przesuwny z płytą denną, jest przejęcie zgromadzonego amoniaku na wypadek awarii zbiornika stalowego. Autorzy zaprezentowali wyniki własnych badań doświadczalnych (przemieszczeń radialnych ściany z betonu sprężonego) przeprowadzonych w trakcie realizacji sprężenia, które stanowią podstawę do oceny skuteczności zrealizowania założeń projektowych.

Czytaj więcej...

AWARIA ŻELBETOWEGO ZBIORNIKA WKF ORAZ SPOSÓB WZMOCNIENIA STALOWYMI CIĘGNAMI BEZ PRZYCZEPNOŚCI

      W artykule przedstawiono stan awaryjny żelbetowej powłoki cylindrycznego zbiornika Wydzielonej Komory Fermentacyjnej (WKF) wynikający z błędów projektowych. Przeanalizowano wytężenie powłoki zbiornika występujące podczas nieudanej próby szczelności, zwracając szczególną uwagę na wytężenie zbrojenia poziomego. Etapy napełniania odwzorowano zgodnie z zaistniałym obciążeniem jakie wystąpiło, podczas przerwanej na skutek licznych przecieków, próby szczelności. Zaprezentowano zinwentaryzowany stan zarysowania powłoki cylindrycznej przy poziomie cieczy równym około 2/3 wysokości ściany. Ponadto  przedstawiono analizę numeryczną oraz przebieg realizacji autorskiego projektu wzmocnienia żelbetowej ściany cylindrycznej zbiornika WKF przy użyciu cięgien bez przyczepności.

Czytaj więcej...

           W artykule przedstawiono problematykę projektowania konstrukcji prefabrykowanych wWaspekcie ich zabezpieczenia przed możliwością wystąpienia katastrofy postępującej. Na przykładzie wielkopowierzchniowego budynku prefabrykowanego zaprezentowano model obliczeniowy pracy wtórnego ustroju nośnego powstałego po zniszczeniu jednego ze słupów nośnych. Oszacowano też koszty związane z zastosowaniem zaproponowanego rozwiązania konstrukcyjnego zabezpieczającego przed katastrofą postępującą.

Czytaj więcej...

ODCHYŁKI OD ZAPLANOWANEGO POŁOŻENIA PREFABRYKATÓW POWSTAJĄCE W CZASIE MONTAŻU I ICH WPŁYW NA PRZEMIESZCZENIA PŁYT W WYNIKU SPRĘŻENIA ŚCIANY ZBIORNIKA W SYSTEMIE  C-8

      Artykuł przedstawia wyniki badań doświadczalnych przeprowadzonych podczas realizacji ścian zbiorników cylindrycznych wykonanych z prefabrykowanych płyt strunobetonowych, sprężonych wewnętrznymi cięgnami bez przyczepności. Celem pomiarów było określenie dokładności montażu ściany z elementów prefabrykowanych oraz wartości przemieszczeń radialnych ściany w wyniku sprężenia. W analizowanym rozwiązaniu konstrukcyjnym realizowane są suche pionowe styki wypełnione profilem EPDM.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZKŁAD NAPRĘŻEŃ OD SPRĘŻENIA W PŁYTACH STRUNOBETONOWYCH

   Niniejszy artykuł przedstawia zagadnienia związane z zastosowaniem betonu wysokowartościowego oraz czynnikami wpływającymi na rozkład naprężeń podłużnych i poprzecznych w elemencie. Zawiera opis badań strunobetonowego elementu płytowego sprężonego dwoma splotami, a zebrane wyniki mikrodeformacji betonu na górnej powierzchni płyty dają informację na jakim odcinku siła sprężająca jest przekazywana na beton. Na podstawie normy europejskiej PN-EN 1992-1-1 oraz amerykańskiej ACI 318-02 (Seruga et al. 2015) przeprowadzono obliczenia długości transmisji aby móc porównać je z wynikami pomierzonymi w badaniach laboratoryjnych. Model analityczny dostarcza informacji w jaki sposób kształtują się naprężenia na powierzchni płyty i jaki wpływ mają na ten rozkład naprężeń długość transmisji oraz rozstaw cięgien.

11.jpg

Czytaj więcej...

PROBLEM ZARYSOWANIA MUROWANYCH ŚCIAN DZIAŁOWYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

Zdj. 1.jpg

         W artykule przedstawiono przyczyny powstawania uszkodzeń ścian działowych oraz metody zapobiegania ich występowaniu poprzez sporządzenie odpowiedniego projektu oraz dbałość o kwestie dotyczące ich wykonania na placu budowy. Przedstawiono również przykład obliczeń, dzięki któremu można dostrzec najczęstszy problem zarysowań jakim są nadmierne ugięcia stropu, a który nie jest w sposób jasny uregulowany w dostępnych normach budowlanych. Jak wykazały obliczenia ugięcie przyjętego modelu stropu powoduje przekroczenie wartości dopuszczalnej kąta odkształcenia postaciowego dla założonej ścianki działowej wymurowanej na tym stropie. Wartość ta może okazać się zbyt duża aby mur mógł pozostać bez żadnych uszkodzeń.  

Czytaj więcej...

bottom of page